Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

2. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επισύναψη Αντίγραφου Πτυχίου
Επισύναψη Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ
3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επισύναψη Αντίγραφου Μεταπτυχιακού Τίτλου
Επισύναψη Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ
4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επισύναψη Αντίγραφου Διδακτορικού Διπλώματος
Επισύναψη Αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ του Διδακτορικού Διπλώματος
5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Παρακαλούμε επιλέξτε το πιστοποιητικό του Ανώτερου Επιπέδου που διαθέτετε. Παρακαλούμε επισυνάψτε ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ της Πιστοποίησης ή του Απολυτηρίου ή του Πτυχίου ή της Βεβαίωσης. Δεν απαιτείται επισύναψη μετάφρασης των εγγράφων που είναι στην Αγγλική γλώσσα. Για τις γλώσσες Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά ή Ιταλικά απαιτείται μετάφραση μόνο εάν πρόκειται για απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επισύναψη αντίγραφου πιστοποιητικού
Επισύναψη Αντίγραφου Πιστοποιητικού επιπλέον ξένης γλώσσας
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επισύναψη αντίγραφου πιστοποιητικού
7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Συμπληρώστε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης που έχουν διάρκεια τουλάχιστον 25 ώρες.
Επισύναψη Αντίγραφου Πιστοποιητικού
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Επισύναψη Αντίγραφου Πιστοποιητικού
9. ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΛΑΕΚ
Επισύναψη αποδεικτικού
10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Επισύναψη Βεβαίωσης
11. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΙΕΡΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Επισύναψη Αντίγραφου Πιστοποιητικού
12.  ΆΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Επισύναψη Αποδεικτικού
13. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε το συγγραφικό σας έργο στο αρχείο παρακάτω. Στη συνέχεια ανεβάστε το στο αντίστοιχο πεδίο.
Επισύναψη πίνακα συγγραφικού έργου
14. ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Εμφάνιση πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου